[Windows]好用的视频播放器:PotPlayer1.7.20538 32位+64位中文优化整合版

  • [Windows]好用的视频播放器:PotPlayer1.7.20538 32位+64位中文优化整合版已关闭评论
  • 371 views
  • A+
所属分类:软件分享

[Windows]好用的视频播放器:PotPlayer1.7.20538 32位+64位中文优化整合版图片 No.1
[Windows]好用的视频播放器:PotPlayer1.7.20538 32位+64位中文优化整合版图片 No.2

roustar31cn修改整合。更新日志:
----------------------------------------------------------
[1.7.20538]                                            2019/09/19
--------------------------------------------------------------------------
* 将 HEVC 默认解码器更改为 H/W 解码器 (禁用内置 FFmpeg HEVC S/W 解码器)

+ 添加支持 ytt 字幕
+ 添加对外部章节 (.chapters.xml) 的支持

- 修正播放某些 TS 文件时报错问题
- 修正无法播放某些 FLAC 文件的问题
- 修正播放某些 YouTube 时出现次字幕的问题
- 修正打开地址时标题无法显示到播放列表中
- 修正在 ini <-> 注册表之间切换时设置丢失的问题

下载地址:https://eyun.baidu.com/s/3o7R4jEi

https://www.lanzous.com/b111129