[Android]auto.js天猫自动领猫币2019.(很基本的代码)

 • [Android]auto.js天猫自动领猫币2019.(很基本的代码)已关闭评论
 • 964 views
 • A+
所属分类:软件分享

天猫新出了活动,领金币,只因自己太懒,不想动,本来对auto.js也挺感兴趣的,就想练练手,昨天看了一下午官方API,晚上写出来了个 小作品吧相当于,很垃圾,很基本,适合新手看看.....大佬勿喷啊~~~~~,.........
测试手机  小米9  三星s7   没问题的下载auto.js  APP,(包里有)用法,看图片~~~

下载地址:https://www.lanzous.com/i6x2asj

提示2340的,我重新改了一下

地址:https://www.lanzous.com/i6x32cb

再说一下用法啊,,,按图片装好之后,打开淘宝,点到活动页面不要动,直接点悬浮窗,开始运行脚本就行,提示2340或者1920的那是你当前手机的高,不用管的,会直接向下运行的.
打开活动页面不用动

这次直接运行就行,不管在哪运行都可以了
,因为有人不会用,所以添加了自动打开淘宝
复制下面的代码   在auto.js里面  点蓝色的加号  再点  文件    随便起个名字  ,把代码 粘贴进去   运行就行
自己代码写的有点烂,希望有大佬来指点一下~~~~~~~~~

 1. auto.waitFor();  
 2. var height = device.height;  
 3. var width = device.width;  
 4. toast("\n设备宽" + width + "\n" + "设备高" + height + "\n" + "手机型号" + device.model + "\n安卓版本" + device.release)  
 5.    
 6.    
 7.    
 8. if (height == 1920) { //设置脚本坐标点击所适合的屏幕宽高。  
 9.     setScreenMetrics(10801920);  
 10.     toast("设备高" + height);  
 11.     lingqu()  
 12. else if (height == 2340) {  
 13.     setScreenMetrics(10802340);  
 14.     toast("设备高" + height);  
 15.     lingqu()  
 16. }  
 17. else if (height == 2160) {  
 18.     setScreenMetrics(10802160);  
 19.     toast("设备高" + height);  
 20.     lingqu();  
 21. }  
 22. function lingqu() {  
 23.     app.launchApp("手机淘宝");  
 24.     toast("打开淘宝")  
 25.     sleep(6000);  
 26.     click(6001235);//进入活动页  
 27.     sleep(6000);  
 28.    
 29.     click(5471264);//点猫  领金币  
 30.     // //浏览15秒领金币  
 31.     sleep(1500);  
 32.     click(9111716);  
 33.    
 34.     sleep(1500);  
 35.     if (text("签到").exists()) {  
 36.         text("签到").findOne().click();  
 37.         sleep(1600);  
 38.         toast("签到成功")  
 39.     }  
 40.     sleep(1500);  
 41.     while (text("去进店").exists()) {  
 42.         //要支持的动作  
 43.         toast("存在去进店");  
 44.         text("去进店").findOne().click();  
 45.         sleep(2500);  
 46.         swipe(width / 2, height - 600, width / 20500);  
 47.         sleep(3500);  
 48.         swipe(width / 2, height - 600, width / 20500);  
 49.         sleep(10000);  
 50.         swipe(width / 2, height - 600, width / 20500);  
 51.         sleep(9000);  
 52.         back();  
 53.         sleep(1000);  
 54.     }  
 55.     while (text("去浏览").exists()) {  
 56.         //要支持的动作  
 57.         toast("存在去浏览");  
 58.         text("去浏览").findOne().click();  
 59.         sleep(1500);  
 60.         swipe(width / 2, height - 500, width / 20500);  
 61.         sleep(2500);  
 62.         swipe(width / 2, height - 500, width / 20500);  
 63.         sleep(10000);  
 64.         swipe(width / 2, height - 500, width / 20500);  
 65.         sleep(8000);  
 66.         back();  
 67.         sleep(1600);  
 68.     }  
 69.    
 70.     toast("结束");  
 71. }  

[Android]auto.js天猫自动领猫币2019.(很基本的代码)图片 No.1
[Android]auto.js天猫自动领猫币2019.(很基本的代码)图片 No.2